منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentpicoltd.com10/28/2020 6:14:39 PMfaکنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت1396/07/23http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/73/کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت1396/07/23iGrid T and D in THYTRONIC GROUP1396/07/11http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/72/iGrid T and D in THYTRONIC GROUP1396/07/11نمایشگاه صنعت برق دبی 26،27 و 28 بهمن ماه 1395 (MEE 2017)1395/11/09http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/68/نمایشگاه صنعت برق دبی 26،27 و 28 بهمن ماه 1395 (MEE 2017)1395/11/09با حضور وزیر نیرو و در دانشگاه علم و صنعت ایران؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت برگزار می شود1395/10/20http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/66/با حضور وزیر نیرو و در دانشگاه علم و صنعت ایران؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت برگزار می شود1395/10/20شرکت نیرو صنعت در نمایشگاه بین المللی برق آبان 13951395/07/24http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/65/شرکت نیرو صنعت در نمایشگاه بین المللی برق آبان 13951395/07/24یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت1395/07/24http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/64/یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت1395/07/24تولید برق از جزر و مد خلیج فارس1393/03/05http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/59/تولید برق از جزر و مد خلیج فارس1393/03/05خودکفایی ۹۵ درصدی ایران در تولید تجهیزات برق1393/03/05http://picoltd.com/fa/News/item/اخبار/58/خودکفایی ۹۵ درصدی ایران در تولید تجهیزات برق1393/03/05